I. Informacje ogólne

1. Typ placówki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku działa na podstawie Uchwały Nr LI-227/2006 Rady Powiatu z dnia 26.07.2006 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób:

 • chorych psychicznie,
 • wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych,
 • osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, a dla osób z lekkim tylko w przypadku gdy poza niepełnosprawnością intelektualną występują u nich inne sprzężone zaburzenia, szczególnie neurologiczne, mających poważne trudności w życiu codziennym.

Z usług ŚDS mogą korzystać młodzież oraz osoby dorosłe (w tym również seniorzy).

2. Okres działalności ŚDS.
ŚDS został utworzony z dniem 01.08.2006 r. Działalność rozpoczął z dniem 02.11.2006 r.

3. Cele ŚDS.

 • Wspieranie uczestników i ich rodzin w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego.
 • Doskonalenie umiejętności nabytych.
 • Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom.
 • Integracja ze środowiskiem.
 • Rozwój zainteresowań.

II. Cele ŚDS realizowane są poprzez:

1. Opracowanie przez zespół wspierająco - rehabilitacyjny indywidualnego planu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.


2. Prowadzenie treningów.


2.1 Trening samodzielności - obejmuje podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia min:

 • korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • umiejętność prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych,
 • umiejętność korzystania z telefonów alarmowych,
 • umiejętność zgłoszenia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
 • umiejętność załatwienia spraw w różnych instytucjach (poczta, przychodnia, bank, spółdzielnie mieszkaniowe itp.),
 • umiejętność załatwiania spraw urzędowych, wypełniania dokumentów.


2.2 Trening samoobsługi m.in. dot. takich czynności jak:

 • samodzielne jedzenie,
 • samodzielne mycie się,
 • ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych,


2.3 Trening zaradności życiowej i funkcjonowanie w codziennym życiu - m.in. dot. takich czynności jak:

 • przygotowanie posiłków,
 • pranie,
 • dbanie o osobistą higienę i wygląd zewnętrzny,
 • gospodarowanie pieniędzmi,
 • dokonywanie zakupów, nauka planowania zakupów, ćwiczenia z poznawaniem wartości pieniądza,
 • dbanie o czystość i porządek w swoim otoczeniu.


2.4. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
 • aktywność i odpowiedzialność,
 • motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
 • kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
 • aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia – np. redagowanie życiorysów, listów motywacyjnych, trening rozmowy z pracodawcą.


2.5. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu:

 • rozwijanie zainteresowań lektury czasopism i książek, filmami,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich,
 • motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu,


3. Terapię zajęciową np. zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, krawiectwo. Terapia zajęciowa rozwija umiejętności manualne, pobudzają do twórczości, uczą starannego i estetycznego wykonania, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi na danej czynności, rozwój wyobraźni, wrażliwości, poczucia estetyki.


4. Psychoterapię indywidualną i grupową mającą na celu rozwój takich cech jak: kreatywność, wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, zwiększenia poczucia wspólnoty społecznej, odpowiedzialności, odwagi.


5. Pracę z rodziną polegającą na systematycznych kontaktach, wspieraniu rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, wspólne rozwiązywanie problemów i potrzeb uczestnika.


6. Rehabilitację. Zajęcia maja na celu podtrzymywanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnienie jej oraz rozładowanie napięć psychicznych poprzez ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy sportowe i gry oraz spacery.

7. Placówka zapewnia:

 • jeden gorący posiłek,
 • opiekę pielęgniarską,
 • porady psychologa, psychiatry,
 • opiekę i bezpieczeństwo w trakcie zajęć,
 • terapię zajęciową,
 • treningi samodzielności, samoobsługi, zaradności życiowej,
 • dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
 • organizacje wolnego czasu.


8.Placówka dysponuje pracowniami:

 • informatyczną;
 • rękodzieła;
 • arteterapii;
 • umiejętności społecznych;
 • kulinarną;
 • życia codziennego;
 • terapii ruchem;

 

9. Baza lokalowa.
ŚDS mieści się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6.

10. Struktura zatrudnienia.
Struktura zatrudnienia w ŚDS wynika z Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą Nr 15-31/2007 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 19.03.2007 r. W skład ŚDS wchodzą: dział wspierająco - terapeutyczny, dział medyczno-rehabilitacyjny, dział administracyjno-gospodarczy. Zadania działów określa powyższy Regulamin Organizacyjny.

11. Zespół wspierająco-aktywizujący.
W ŚDS został powołany zespół wspierająco-aktywizujący, który prowadzi postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne. Zespół ma za zadanie tworzyć indywidualny plan postępowania uczestnika dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Plan zawiera: cel terapeutyczny uczestnika, sposób realizacji zamierzonych celów, określenie osób odpowiedzialnych za realizację planu.
Zespół wspierająco-aktywizujący ocenia założony indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący w tym przede wszystkim: postęp uczestnika w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania interpersonalnego, realizację przeprowadzonych treningów, rozwój umiejętności twórczych i zdolności manualnych.


12. Źródło finansowania.
Prowadzenie i finansowanie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Lubelski zapewnia środki finansowe na bieżące koszty utrzymania ŚDS.

III. Odpłatność.

Według art. 51b Ustawy o Pomocy społecznej, odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokosci 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00zł, kryterium dla osoby w rodzinie - 528,00zł).

Odpłatnośc nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji (ustalona corocznie przez wojewodę) na jednego uczestnika, wyliczona dla ośrodka wsparcia, w którym osoba przebywa.

Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organ może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności.

IV. Informacje o uczestnikach.

Obecnie z zajęć korzysta 55 osoby. Uczestnicy pochodzą z terenu Powiatu Kraśnickiego. Są to osoby z różnymi schorzeniami chorobowymi. Podział na grupy w poszczególnych pracowniach dostosowany jest do schorzeń jak  i potrzeb uczestników.

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca" - JPII

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.