STATUT
Ś
RODOWISKOWEGO DOMUSAMOPOMOCY
W KRAŚNIKURozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
5. Uchwały Nr LI-277/2006 Rady Powiatu w Kraśniku z 26 lipca 2006. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ?rodowiskowego Domu Samopomocy.

§ 2


Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu kraśnickiego.

§ 3


Dom jest elementem realizowanej w Powiecie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

§ 4


Dom jest jednostką budżetową finansowaną przez Wojewodę w ramach zadania zleconego przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

§ 5


Siedziba Domu miesci się w Kraśniku przy ulicy Grunwaldzkiej 6.


Rozdział II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA DOMU


§ 6


Dom jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 30 uczestników z zaburzeniami psychicznymi.:

1. chorych psychicznie;
2. upośledzonych umysłowo;
3. wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy zalicza się do zaburzeń psychicznych a osoba wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

§ 7


Celem działalności Domu jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

1. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie umiejętności nabytych oraz realizacji zadańżyciowych;
2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętnoęci niezbędnych do samodzielnego życia;
3. wspieranie psychiczne i terapeutyczne;
4. opiekę pielęgniarską i psychiatryczną;
5. rehabilitacje ruchową;
6. dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej;
7. stymulowanie osobistego rozwoju z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.


Rozdział III

ORGANIZACJA DOMU


§ 8


1. Domem kieruje Kierownik Domu, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
2. Kierownik Domu odpowiedzialny jest za właściwą działalność Domu oraz organizację i poziom usług świadczonych na rzecz uczestników.
3. Bezpośredni nadzór na działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
4. Merytoryczny nadzór na działalnością Domu sprawuje Wojewoda.

§ 9


Szczegółowy zakres działnia i organizację Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika i przyjęty przez Zarząd Powiatu.


Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 10


Dom może świadczyć usługi na rzecz gmin z terenu powiatu kraśnickiego.

§ 11


Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca" - JPII

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.